Dzisiaj jest: Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz, Walentyna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: środa, 08, maja 2013 08:28

Statut
Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"

Rozdział I

Postanowienia ogólne.
§ 1
Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie Nasz Radziszów" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Radziszów.
§ 3
Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana, posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie.
§ 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe, może powołać inne organizacje zgodnie z prawem.
§ 7
Stowarzyszenie realizując swoje cele opiera się na społecznej pracy swoich członków i społecznej pracy władz Stowarzyszenia.
§ 8
Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw księgowo - rachunkowych i innych.
§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Radziszowa;
 2. wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności Radziszowa;
 3. promocja Radziszowa oraz popularyzacja wiedzy na temat jego historii i teraźniejszości;
 4. objęcie opieką zabytków Radziszowa i okolic;
 5. podejmowanie działań na rzecz infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego;
 6. podejmowanie działań mających na celu tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w ścisłej współpracy z administratorem dworu.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. bezpośrednie kontakty z władzami i organizacjami w gminie Skawina, przedstawicielami władz samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz władz państwowych;
 2. yrażanie opinii i postulatów dotyczących spraw istotnych dla społeczności Radziszowa;
 3. wspieranie imprez o charakterze kulturalno - artystycznym i turystycznym;
 4. prowadzenie działań na rzecz rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej dworu Dzieduszyckich w Radziszowie;
 5. włączenie zagadnień związanych z Radziszowem w proces dydaktyczno - wychowawczy miejscowych szkół;
 6. współpracę ze środowiskami kulturotwórczymi;
 7. upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego;
 8. prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz pozyskania środków finansowych wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.
§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
§ 13
Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsca zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem się przestrzegania zapisów niniejszego Statutu.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu i powiadomieniu zainteresowanego.
§ 14
Honorowym członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto aktywnie działa na rzecz środowiska i Stowarzyszenia. Za swoją działalność i pracę może być wyróżniony okolicznościowym dyplomem i wpisem do "Złotej Księgi Stowarzyszenia" decyzją Zarządu w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.
§ 15
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 2. dbać o jego dobre imię;
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
 4. przestrzegać zapisów niniejszego Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia;
 5. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
 1. 1. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 2. 2. korzystać z lokali udostępnionych dla Stowarzyszenia;
 3. 3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
 4. 4. korzystać nieodpłatnie z poradnictwa, szkoleń, prelekcji i imprez kulturalnych;
 5. 5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;
 6. 6. członkom dorosłym oraz członkom niepełnoletnim, za wyjątkiem członka honorowego i wspierającego przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 17
Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
Formę i rodzaj sposobu wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie wspierający i członkowie honorowi posiadają z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego wszystkie prawa członka Stowarzyszenia.
§ 19
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
 1. rezygnację pisemną złożoną do Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
  2. za nieusprawiedliwione nieobecności w zebraniach i pracach Stowarzyszenia;
  3. za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez trzy okresy płatności;
  4. za utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
§ 20
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.
§ 22
Kadencja władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.
§ 23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 24
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
Walne Zgromadzenie obraduje co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub na pisemny, wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie i miejscu obradowania oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się o kwadrans później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. ustalanie okresu składkowego i wysokości składek członkowskich z rozgraniczeniem wysokości składki dla dorosłych i nieletnich;
 7. ustalanie liczby członków Zarządu;
 8. uchwalanie zmian Statutu;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesione przez członków Stowarzyszenia;
 12. powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń;
 13. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
Zmiana Statutu, odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Rewizyjnej, członka lub całego składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 26
Zarząd Stowarzyszenia składa się, z co najmniej 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu, 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika i co najmniej 2 członków Zarządu, a każdy z nich reprezentuje sekcję Stowarzyszenia wyznaczoną przez cele statutowe.
Przewodniczącego Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Zarząd wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu po wyborze Przewodniczącego Zarządu.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. tworzenie komisji do prac określonych w § 10 Statutu Stowarzyszenia;
 2. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 3. wyróżnianie członków i nie zrzeszonych osób honorowym dyplomem;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 5. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
§ 28
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Walne Zgromadzenie;
 2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
 3. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd;
 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 5. występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 30
Sąd Koleżeński składa się z 3 lub 5 członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
§ 31
Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
§ 32
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia określonych w § 21 kpt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, władze te pracują dalej w uszczuplonym składzie.
Jeśli skład poszczególnych Władz ulegnie zmniejszeniu do 50% z pierwotnego stanu, koniecznym jest powołanie nowych Władz przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
§ 33
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Przewodniczący Zarządu lub Wiceprzewodniczący Zarządu jednoosobowo, bądź co najmniej 2 innych członków Zarządu działających z pisemnym upoważnieniem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu.

Rozdział V

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 34
Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w trybie określonym w § 24 niniejszego Statutu. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Jeśli uchwała, o której mowa wyżej nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.
35
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony, a niniejszy Statut jest dostępny dla wszystkich.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie