Dzisiaj jest: Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Teodor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 31

Powódź w Radziszowie

W wyniku trwających od kilku tygodni, szczególnie intensywnych od czwartku 13 maja opadów deszczu, w nocy z niedzieli na poniedziałek 16/17 maja 2010, została zalana część naszej miejscowości. Skawinka w centrum Radziszowa oraz na wysokości ulicy Różanej przelała się przez wały, a w niektórych miejscach je uszkodziła. Zostały zatopione domy przy ulicach: Zadworze, Zadworze Górne, Zacisze, Kościelna, Rynek, Krótka, Jana Pawła II, Brzegi, Różana. Łącznie w wyniku powodzi ucierpiało ponad 80 domów. Jeszcze w większej ilości domów zostały zalane piwnice, często w wyniku wylania rowów melioracyjnych. Zamknięto zalaną drogę powiatową od Skawiny. Jedyny dojazd do centrum był od Bukowa. Od strony Rzozowa można było dojechać, ale tylko do cmentarza, bo dalej było ogromne rozlewisko. Z części zalanych domów zostali ewakuowani mieszkańcy. Zostały zalane pomieszczenia biblioteki, ale udało się ewakuować jej zbiory na wyższe piętro Domu Strażaka. Woda chociaż dochodziła już do drzwi kościoła, jednak nie dostała się do wnętrza, nie został zalany również cmentarz. Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie z powodu problemów z dojazdem uczniów, zamknięty był do czwartku 20 maja. W akcji ratowniczej brały udział jednostki straży pożarnej z Radziszowa oraz z sąsiednich, nie zalanych miejscowości. Strażacy pomagali ewakuować się mieszkańcom, zabezpieczali workami z piaskiem wały przed uszkodzeniem i przerwaniem przez wodę. Po przejściu fali powodziowej przez kolejne dwa tygodnie druhowie z OSP wypompowywali wodę z zalanych domów, piwnic oraz studni. W celu pomocy powodzianom zawiązany został komitet, który udziela wsparcia i pozyskuje dla nich pomoc w formie darów otrzymywanych od organizacji, instytucji oraz osób prywatnych. Powodzian wspomogli między innymi: Caritas, PCK, Stowarzyszenie "Wiosna", Fundacja "Dar serca". Rada Sołecka zakupiła trzy, a Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" dwa osuszacze, które zostały przekazane do zalanych mieszkań. Członkowie komitetu rozdzielali dary pośród najbardziej potrzebujących. Została także zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian. Wszystkie osoby poszkodowane wypełniały specjalne ankiety przygotowane przez Gminę, które pozwolą na dokładne oszacowanie strat poniesionych przez mieszkańców i ustalenie sposobu oraz formy dalszej pomocy ze strony Gminy dla powodzian.

Józef Niechaj

Festyn "Niedziela w naszym Radziszowie"- odwołany

W związku z powodzią, która nawiedziła naszą miejscowość oraz usuwaniem jej skutków organizator festynu "Niedziela w naszym Radziszowie" - Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" odwołuje imprezę zaplanowaną na dzień 27 czerwca 2010 r. Mamy nadzieję, że podjęta przez nas decyzja spotka się ze zrozumieniem mieszkańców Radziszowa. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina również podjął decyzję o odwołaniu Dni Skawiny i innych imprez na terenie Gminy.

W zaistniałej sytuacji zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie dla wszystkich, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi.

W późniejszym terminie Stowarzyszenie planuje zorganizowanie koncertu dla mieszkańców oraz wszystkich osób i instytucji, które wspomogły i wspomagają powodzian.

Otwarcie Przychodni Radziszów

W dniu 14 maja 2010 r. miała miejsce uroczystość związana z poświęceniem i oficjalnym otwarciem Przychodni Radziszów. W obecności wielu gości i przedstawicieli instytucji samorządowych i z branży medycznej, ks. Stanisław Kamionka Proboszcz radziszowskiej parafii, dokonał poświęcenia nowo wybudowanego, nowoczesnego obiektu przychodni, pomieszczeń rehabilitacji i apteki. Uroczystego przecięcia wstęgi w progach Przychodni Radziszów dokonali: właściciele Państwo Anna i Tomasz Bednarzowie, najdłużej pracująca w służbie zdrowia na rzecz naszej lokalnej radziszowskiej społeczności - pielęgniarka Pani Zofia Radziszowska, Prezes Zarządu Powiatowego PSL Pan Bogdan Bogdali, a na końcu Pan Piotr Milc - architekt, który zaprojektował ten obiekt, a zarazem główny jego budowniczy. Następnie głos zabrali w kolejności: Pan dr Tomasz Bednarz, przedstawiając historię Radziszowskiej służby zdrowia i przybliżając zamysł powstania nowej placówki oraz drogę do jej poświęcenia; Pan Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina; Pan Bogdan Bogdali, który odczytał list od Pana Wojciecha Kozaka - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego sprawującego opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad ochroną zdrowia w naszym województwie; na zakończenie zaś Pan Antoni Owca - Sołtys Radziszowa, który wystąpił w imieniu społeczności obsługiwanej w Przychodni Radziszów, tj. w imieniu mieszkańców: Radziszowa, Rzozowa, Gołuchowic, Jurczyc i Palanki Hallera. Każdy z uczestników miał możliwość zwiedzania przychodni, obejrzenia jej nowoczesnego wyposażenia i wpisania się do nowo założonej kroniki Przychodni Radziszów. Na koszt właścicieli wszyscy gości zostali zaproszeni do Domu Parafialnego na uroczystą kolację, którą przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Twórczych. Oprawę artystyczną zapewniła Kapela Ludowa z Radziszowa.

Janusz Bierówka

Zebranie wiejskie

W Domu Strażaka odbyło się 16 maja kolejne zebranie wiejskie mieszkańców naszej miejscowości. W zebraniu uczestniczyli zaproszeniu goście: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, Kierownik Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej UMiG Dorota Książek, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Jerzy Sioma, Kierownik jednostki realizującej projekt pt. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina w ramach Funduszu Spójności Stanisław Chmielarczyk, Pełnomocnik Burmistrza MiG Skawina ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Tomasz Ożóg, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Skawinie Grzegorz Hajto, Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Blisko Krakowa" Daniel Wrzoszczyk. Zebranie prowadził sołtys Radziszowa Antoni Owca. Plan zebrania przewidywał następujące punkty: zatwierdzenie Planu Odnowy Radziszowa na lata 2010-2017, informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie wsi, pogadanka o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, informacja o budowie kanalizacji, zapytania i dyskusja. Z powodu zagrożenia powodziowego zrezygnowano z pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego, koncentrując się na pozostałych tematach. Tomasz Ożóg przedstawił projekt Planu Odnowy Radziszowa na lata 2010-2017. Szczegółowa informacja dotycząca założeń i zadań w nim zawartych została zamieszczona w ostatnim numerze biuletynu "Nasz Radziszów". Po prezentacji odbyła się dyskusja oraz głosowanie. Plan został przyjęty przez zebranie wiejskie. Plan oraz uchwały zebrania mieszkańców dostępne są na stronie www.naszradziszow.com. Kolejnym punktem zebrania była informacja na temat budowy kanalizacji w naszej miejscowości. Została ona przestawiona przez prezesa ZWIK sp. z o.o. Jerzego Siomę. Budowa kanalizacji jest dofinansowywana z europejskiego Funduszu Spójności. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo - społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Jedną z barier rozwoju miasta i gminy Skawina a zarazem priorytetem uwzględnionym w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skawina oraz w Planie Odnowy Radziszowa jest konieczność rozbudowy i poprawy funkcjonowania infrastruktury komunalnej, a szczególnie gospodarki wodno - ściekowej. Na dzień 31.12.2008 r. miasto i gmina Skawina była skanalizowana w 56,8 %. W dniu 11.12.2009 r. w Skawinie podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 . Wartość projektu określona wnioskiem o dofinansowanie wynosi 162 mln zł w tym dofinansowanie z NFOŚiGW - 88 mln zł. Projekt pn. "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Skawina" obejmuje przedsięwzięcia polegające na uporządkowaniu systemu gospodarki wodno - ściekowej w mieście i gminie Skawina poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami. Beneficjentem Projektu jest ZWiK Spółka z o.o., który pełni również funkcję inwestora i przyszłego eksploatatora wybudowanej infrastruktury. W ramach realizacji projektu zostanie wykonane: kanalizacja sanitarna o łącznej długości:168 km w tym: kanalizacja sanitarna grawitacyjna:115 km, kanalizacja sanitarna tłoczna: 53 km, przepompownie ścieków: 38 szt, przepompownie przydomowe: 623 szt. Sieć wodociągowa: 63,7 km, w tym: pompownia wody: 2 szt, zbiornik wody pitnej: 1 szt., rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Całość przedsięwzięcia podzielono na 16 kontraktów w tym 5 kontraktów na usługi i 11 kontraktów na roboty budowlane.

Celem projektu jest:

 • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych pochodzących od 9258 mieszkańców miasta i gminy Skawina
 • umożliwienie pełnego wyposażenia aglomeracji o wielkości powyżej 15.000 RLM w system kanalizacji
 • zapewnienie dostępu do systemu oczyszczania ścieków wszystkim mieszkańcom aglomeracji oraz ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód powierzchniowych
 • zapewnienie prowadzenia gospodarki osadowej zgodnie z przepisami Polski i UE
 • ograniczenie zrzutu substancji niebezpiecznych wprowadzanych do środowiska wodnego w nieoczyszczonych ściekach
 • ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych i minimalizacja ich niekorzystnego wpływu na jakość wód powierzchniowych i gleby oraz warunki wegetacji roślin oraz bezpieczeństwo ludzi i zwierząt
 • zapewnienie dostawy wody pitnej o parametrach jakościowych określonych przepisami dla 2742 osób

Koszt całkowity projektu: 161.665.697,59 zł
Wydatki kwalifikowane: 104.109.277,17 zł
Kwota dotacji: 88.492.885,59 zł
(dofinansowanie z FS)

ZWIK Spółka z o.o. w Skawinie rozpoczął od stycznia br. procedury związane z pozyskiwaniem środków na realizację projektu jako wkładu własnego przedsiębiorstwa. Jednocześnie sukcesywnie prowadzone są postępowania przetargowe na roboty budowlane i usługi zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu. ZWIK Spółka z o.o. w Skawinie, pomimo braku decyzji o dofinansowaniu podjął realizację budowy sieci wodociągowej z własnych środków w maju 2009 r., która jest nadal kontynuowana. Rozpoczęcie realizacji pozostałych kontraktów przewiduje od II kwartału 2010 r. Zakończenie inwestycji zgodnie z podpisaną umową to dzień 30 czerwca 2014 r. Całkowite rozliczenie finansowe inwestycji do 30 czerwca 2015 roku. W celu realizacji Projektu pn. "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Skawina" w Skawinie powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), która funkcjonuje jako Wydział w strukturze ZWiK Spółka z. o.o. Po przedstawieniu założeń dotyczących inwestycji Jerzy Sioma odpowiadał na szczegółowe pytania mieszkańców, dotyczące przygotowania inwestycji i kolejności wykonywanych prac. Prezes ZWiK Spółka z. o.o. oświadczył, że inwestor posiada już wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia związane z budową, wykona kanalizację w Radziszowie w terminie i zgodnie z przygotowanym harmonogramem. Niestety mieszkańcy muszą być przygotowani na niedogodności związane z prowadzeniem budowy, rozkopane ulice, działki przez które przebiegała będzie kanalizacja, duży ruch maszyn z budowy itp. Zakres prac obejmuje wykonanie główniej nitki wraz z podejściem kanalizacji do granicy działek, za wykonanie przyłącza od granicy działki do domu odpowiada właściciel, wykonując je na własny koszt. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez zastępcę komendanta Komisariatu Policji w Skawinie Grzegorza Hajto raportu o stanie bezpieczeństwa w Radziszowie. Zastępca komendanta stwierdził, iż niestety wzrasta przestępczość na terenie naszej wsi. Daniel Wrzoszczyk Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Blisko Krakowa" zaprezentował ideę działania LGD Blisko Krakowa, oraz zaprosił osoby i instytucje zainteresowane pozyskaniem środków unijnych na swoją działalności do biura w Skawinie, ul Żwirki i Wigury 23. Więcej szczegółów dotyczących LGD można znaleźć na stronie internetowej: www.bliskokrakowa.pl. Mieszkańcy podczas dyskusji poruszali sprawy związane z remontami dróg, nawożeniem kamienia, czyszczeniem rowów przydrożnych. Zebranie zakończyło się dyskusją na temat zagrożenia powodziowego związanego z intensywnymi opadami deszczu oraz koniecznością przygotowania się na ewentualną powódź.

Józef Niechaj

Relacja z wycieczki

W dniu 25 kwietnia 2010 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Szczepanowa, Dębna i Nowego Wiśnicza, zorganizowana przez Stowarzyszenie "Nasz Radziszów". Zwiedzanie Szczepanowa rozpoczęto od uczestnictwa w mszy świętej w kościele w Szczepanowie, miejscowości, w której na świat przyszedł święty Stanisław Biskup Męczennik. Jego żywot jest związany z Krakowem, gdzie pełnił swoją posługę i gdzie poniósł męczeńską śmierć. Tu jest czczony w dwóch miejscach - na Wawelu i na Skałce, w wyjątkowych i symbolicznych miejscach. Święty Stanisław jest patronem Polski. Dla każdego radziszowianina jest również postacią bliską, jest przecież patronem naszej Szkoły Podstawowej. O Jego życiu i o wyjątkowym kościele szczepanowskim opowiedział nam duszpasterz tej parafii. Kolejnym miejscem, które uczestnicy zwiedzili był zamek w Dębnie, mający piękną historię i bogate wyposażenie. Prawie godzinny pobyt na zamku pozwolił poznać życie jego mieszkańców i obyczaje panujące na przestrzeni kilku stuleci. Zwłaszcza młodsi uczestnicy wycieczki byli zauroczeni tym miejscem. Tam też wycieczkowicz mieli okazję zwiedzić miejscowy kościół z końca XV wieku. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na coroczny turniej rycerski u podnóża zamku, który odbywa się w przedostatnią niedzielę września. Do walki o "złoty warkocz Tarłówny" zjeżdżają się rycerze z całej Polski i z wielu krajów europejskich. W ubiegłym roku zmagania te oglądało w ciągu całego dnia około 20 tysięcy ludzi. Ostatnim punktem na trasie wycieczki był pełny wyjątkowych zabytków Nowy Wiśnicz - niegdyś prywatne miasto. Zwiedziliśmy monumentalny zamek, pięknie wpisujący się w panoramę miejsca, widoczny z dużej odległości. Pani przewodnik interesująco opowiadała o przeszłości zamku, jego mieszkańcach i budowniczych. Na jego poznawanie poświęciliśmy prawie półtorej godziny, ale z trudem zdążyliśmy, ponieważ jest tam co oglądać. Turyści usatysfakcjonowani widokami, wrażeniami i piękną, słoneczną pogodą, wrócili do Radziszowa dopiero pod wieczór. Oczekujemy na propozycje tras kolejnych wycieczek. Jak na razie sugerowano nam zwiedzanie zamku w Pszczynie, Sandomierza lub Czernej. Oczekujemy na Państwa propozycje, które składać można w formie pisemnej na naszą skrzynkę e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Janusz Bierówka

Świat legend i magii

W dniach 8 -15 maja 2010 r. obchodzony był VII Tydzień Bibliotek pt. Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy. Z tej okazji 13 maja, dzięki współpracy dwóch skawińskich książnic: Biblioteki Pedagogicznej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Radziszowie. Spotkanie miało miejsce w remizie OSP. Przybyło na nie ponad 120 uczestników. Gośćmi spotkania byli pani Anna Kudela oraz pan Bartosz Łata. Po przedstawieniu gości przez panią Krystynę Droździewicz, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, głos zabrała pani Anna Kudela. Przedstawiła legendy skawińskie: o św. Stanisławie ze Szczepanowa, o królu Kazimierzu Wielkim oraz Babetcie. Atrakcją było sprawdzenie przez uczniów, czy są rdzennymi mieszkańcami gminy Skawina poprzez porównanie krzywizny palców wskazujących. Kolejnym punktem programu był występ magika Bartosza Łaty - Barlottiego. Pokaz znikających piłeczek, zmieniających kolor chusteczek, samomalujących się kolorowanek wzbudził zachwyt i niedowierzanie u oglądających. Uczestniczy sprawdzali magiczną sprawność swoich dłoni, co wywołało salwy śmiechu. Barlotti próbował wytłumaczyć zawiłość iluzji na przykładzie karty z oczkami, lecz za każdym razem pojawiała się inna liczba oczek. Oczywiście nie mogło obyć się bez magii - pieniędzy - wyłapywanych z powietrza, wyciąganych z włosów. Kończąc występ Bartosz zaprezentował latający stolik. Jednak uczestnikom mało było czarów i nasz magik musiał bisować aż dwa razy. Jak każdy szanujący się czarodziej - i Bartosz musiał mieć swoje asystentki, oczywiście z widowni, żeby nikt nie myślał, że pokaz jest ustawiony.

Nasze nietypowe spotkanie z książką zakończyło się po prawie dwóch godzinach pełnych tajemniczości. Serdecznie dziękujemy pani Annie Kudeli oraz panu Bartoszowi Łacie za wprowadzenie w świat legend i magii. Chcielibyśmy podziękować również panu Zbigniewowi Birówce, Prezesowi OSP oraz panu Piotrowi Filipczykowi za udostępnienie sali. Pragniemy także podziękować uczniom gimnazjum w Radziszowie - Bartkowi Bargielowi oraz Krzysiowi Slósarczykowi za pomoc w przygotowaniu sali.

Anna Piwowarska

Konkurs na najpiękniejszą pisankę 2010 rozstrzygnięty

Tradycyjnie już, członkowie Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" w Wielką Sobotę po każdym święceniu pokarmów przed kościołem odbierali prace od uczestników konkursu. Każda z prac zasługuje na szczególne uznanie. Komisja zatem miała trudne zadanie, ale zdecydowała się prace podzielić na 4 kategorie i przyznać następujące miejsca:W KATEGORII "KOSZYCZKI"
 • I miejsce Krzysiu Koza lat 12
 • II miejsce Zosia Opach lat 8
 • III miejsce Kamila Morawa klasa III Wyróżnienia
 • Praca zbiorowa grupy "Mały Apostoł"
 • Dorotka Stefaniak lat 10
 • Kubuś Wężowicz lat 4 z rodzeństwem
 • Marcelinka Balon lat 11 z mamą
W KATEGORII "DEKORACJE ŚWIĄTECZNE"
 • I miejsce Gabriela Pachel lat 13
 • II miejsce Piotrek Kutek lat lat 12 Tomek Kutek lat 11 Bartek Kutek lat 9
 • III miejsce Alinka Czerniawska lat 7 Wyróżnienia
 • Jakub Krupa lat 5
 • Magdalena Pachel lat 6
 • Kacper Chojnacki lat 5
 • Marysia Czerniawska lat 9
W KATEGORII "DEKORACJE NA JAJKACH"
 • I miejsce Pani Małgorzata Balon lat 40
 • I miejsce Tomuś Balon lat 6
 • II miejsce Ola Ogarek lat 10
 • III miejsce Klaudia Droździewicz lat 9 Emilka Droździewicz lat 5
 • Wyróżnienie
 • Karol Jaskuła lat 5
W KATEGORII "PISANKI"
 • I miejsce Klaudia Droździewicz lat 9 Emilka Droździewicz lat 5
 • II miejsce Weronika Paciorek lat 10
 • II miejsce Justynka Paciorek lat 8
 • III miejsce Gabrysia Czubaj lat 6 Jakub Czubaj lat 11
 • III miejsce Mateusz Błaszczak Martynka Błaszczak
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
 • Pani Kazimiera Dybeł
 • Pan Jerzy Maślanka

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! Rozdanie nagród będzie miało miejsce w kościele w niedzielę 11 kwietnia po mszy świętej o godz. 11:20. Na każdego uczestnika konkursu czekają upominki.

Janusz Bierówka

Procesja Bożego Ciała

W święto Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja do czterech ołtarzy. Pomimo wczesnej pory (8.00 rano) wierni licznie przybyli na uroczystość. W tym roku przygotowane przez parafian ołtarze były zlokalizowane obok Domu Parafialnego, obok sklepu motoryzacyjnego, przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Zadworzem, oraz przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Kościelną. Trasa procesji prowadziła z kościoła ulicą Jana Pawła II, przez most na Skawince, ulicą Brzegi, przez kładkę na Skawince, ulicą Jana Pawła II i z powrotem do kościoła. Procesję prowadzili ksiądz proboszcz oraz ksiądz wikary. Oprawę procesji zapewnili strażacy, Orkiestra Dęta "Sygnał", dzieci komunijne, dziewczynki sypiące kwiaty, członkinie róż różańcowych. Figury świętych były niesione przez kobiety i dziewczęta w strojach ludowych, a feretrony przez strażaków.

Małgorzata Niechaj

VIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

Już po raz ósmy 15 maja 2010 r. odbył się w Międzynarodowy Bieg Skawiński zorganizowany przez UMIG, UKS "Jedynka", Gimnazjum nr 1 i CKIS. W ramach imprezy odbyły się zawody na dystansach: od 200 do 1 200 metrów dla dzieci oraz 2 000 m (marszobieg) i 10 000 m (bieg główny). W tym biegu, którego trasa przebiegała przez naszą miejscowość wzięło udział 560 zawodników. Zwycięzcą z czasem 29 minut i 37 sekund został zawodnik z Gogolina Radosław Kłeczek. Najlepszym zawodnikiem z Gminy Skawina z czasem 36 minut i 37 sekund został mieszkaniec Radziszowa Marcin Papież. Otrzymał on również ufundowany przez Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" puchar dla najlepszego zawodnika z naszej miejscowości.

MN

Czy biblioteka zostanie zlikwidowana ?

Podczas ostatniej powodzi, zostało zalane pomieszczenie biblioteki w Domu Strażaka. Dzięki ofiarności strażaków z OSP udało się uratować zbiory oraz wyposażenie, przenosząc je na wyższą kondygnację. Niestety zalane pomieszczenie nie nadaje się do eksploatacji. Obecnie biblioteka jest nieczynna do odwołania, trwają poszukiwania nowej siedziby. Dyrektor MBP w Skawinie Michał Grzeszczuk, której biblioteka w Radziszowie jest filią, zapewnił, że nie jest planowana likwidacja biblioteki. Filia biblioteczna działająca w naszej miejscowości jest najlepiej funkcjonującą filią w całej Gminie. Ma najwięcej wypożyczeń. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anna Wiśniewska, zadeklarowała pomoc naszej filii bibliotecznej poprzez przekazanie regałów. Władze Gminne rozmawiają z prezesem GS w Skawinie w sprawie możliwości wynajęcia piętra budynku po byłym sklepie przemysłowym. Apelujemy do Dyrekcji biblioteki oraz do władz o szybkie znalezienie nowej siedziby biblioteki w Radziszowie, jednocześnie podpowiadamy, Gmina dysponuje w naszej miejscowości własnym budynkiem (dworem). Może istniałaby możliwość wyremontowania części pomieszczeń, gdzie kiedyś było mieszkanie nauczyciela i umieszczenia w nich siedziby biblioteki?

Józef Niechaj

Młodzi strażacy odznaczeni

Prezydium Zarządu Gminnego OSP w Skawinie odznaczyło druhów młodzieżowej drużyny OSP w Radziszowie. Podczas zbiórki członków OSP, która odbyło się 3 czerwca 2010 r. odznaczeni zostali druhowie: złotą odznaką _ Damian Paciorek, Karolina Kubas, Michał Stępkowski, Mateusz Surma, Michał Surma; srebrną odznaką _ Kamil Gruszka, Rafał Przybyło, Kamil Józefczyk, Arkadiusz Wielowski.

Zbiórka OSP

Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała w niedzielę 16 maja przed kościołem zbiórkę pieniędzy. Mieszkańcy przekazali kwestującym członkom OSP łącznie 2050 zł oraz 5 euro. Z zebranej kwoty za 1000 złotych wykonano instalację do awaryjnego zasilania budynku Domu Strażaka, a pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie części kosztów zakupu ubrania typu UPS do zadań bojowych. Władze OSP oraz wszyscy druhowie dziękują za przekazane datki.

Marszałek w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" Radziszowie

Marek Nawara _ Marszałek Województwa Małopolskiego odwiedził 1 czerwca MCRD "Solidarność" w Radziszowie. Spotkał się z małymi pacjentami oraz personelem placówki. Dzieci z okazji Dnia Dziecka otrzymały prezenty przywiezione przez gościa. W związku z trwającą od trzech lat modernizacją placówki, której właścicielem jest województwo Małopolskie, Marszałek zapoznał się z postępem prac remontowych.

Konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogród _ odwołany

Z powodu zniszczeń jakie powódź poczyniła w naszej miejscowości, Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" odwołuje konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogród w 2010 r.

W skrócie

 • - Intensywne opady deszczu w nocy z 3/4 czerwca spowodowały lokalne podtopienia oraz zniszczenia na drogach.
 • - W związku z usuwaniem skutków powodzi staż pożarna przez kilka dni wypompowywała wodę z tzw. starego koryta Skawinki przy ulicy Różanej.
 • - Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa na części ulicy Zawodzie _ około 400 m.
 • - Zakończono instalację lamp ulicznych przy ulicy Wytrzyszczek
 • - 12 czerwca na zlecenie UMiG Skawina na terenach zalanych podczas powodzi w naszej wsi rozpylano specjalny preparat przeciw komarom. Akcja ta została wykonana przy użyciu środków bezpiecznych dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.
 • - W pomieszczeniach po aptece, prywatny inwestor planuje w najbliższym czasie uruchomienie lokalu gastronomicznego.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie